Rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registrom a jeho zápisom do registra partnerov verejného sektora

Tomáš Temiak
25 Jan, 2019

V nadväznosti na prvý blog, v ktorom sme uviedli skutočnosť, že zápis konečného užívateľa výhod (ďalej len „KUV“) do obchodného registra (ďalej len „OR“) a zápis KUV do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“) sú dve odlišné veci, si v tomto blogu priblížime tieto odlišnosti trochu bližšie.

Prvou odlišnosťou je najmä skutočnosť, že zápis KUV do OR je povinný pre takmer všetky podnikateľské subjekty (odpoveď prečo používame slovíčko takmer, nájdete v sekcií FAQ), avšak zápis KUV do RPVS sa týka len spoločností, ktoré majú podmienku byť zaregistrované v RPVS. Spoločností s podmienkou registrácie v RPVS je podstatne menej ako tých spoločností, ktoré majú povinnosť registrovať KUV do OR.

Ďalšou dôležitou odlišnosťou je samotná dostupnosť resp. prístupnosť poskytnutých osobných údajov o KUV, nakoľko osobné údaje o KUV v RPVS sú voľne prístupné všetkým a to priamo prostredníctvom vyhľadávania na webovom sídle https://rpvs.gov.sk/rpvs/. Naopak, osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vypĺňaní KUV a ktoré budú následne zapísané do OR nebudú voľne prístupné a viditeľné v obchodnom registri (www.orsr.sk) ani na listinnom výpise, použiteľnom pre právne účely. .  Údaje sú prenášané do registra vedeného Štatistickým úradom Slovenskej republiky. Štatistický úrad tieto údaje poskytuje len vymedzeným orgánom verejnej moci (napr. finančná polícia Policajný zbor, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska, Národný bezpečnostný úrad, súdy, Daňový úrad, Colný úrad, a.i.).