Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Prečo teraz a prečo práve moja spoločnosť ?

Tomáš Temiak
06 Jan, 2019

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Prečo teraz a prečo práve moja spoločnosť ?

Možno si mnohí z Vás kladú práve túto otázku. Na úvod bude určité vhodné, ak si trochu priblížme s tým súvisiacu legislatívu, ktorá nám poskytne čiastočnú odpoveď na túto otázku. Zákon č. 52/2018, ktorý nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zadefinoval povinnosť zaregistrovať konečného užívateľa výhod do obchodného registra. Nakoľko zákon nadobudol účinnosť dňa 01.11.2018, platí táto povinnosť od tohto dátumu pre všetky novozaložené obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s., a iné). Pri novozaložených spoločnostiach je táto povinnosť súčasťou samotného návrhu na prvozápis spoločnosti do obchodného registra.

čo s povinnosťou zápisu spoločnosti založenej pred 01.11.2018 ?

Obchodné spoločnosti založené pred 01.11.2018 majú povinnosť podať návrh na vykonanie zápisu najneskôr do 31.12.2019 pod sankciou pokuty za nevykonanie zápisu. Táto povinnosť platí pre takmer všetky spoločnosti (výnimku tvoria len subjekty verejnej správy alebo emitenti cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, tieto subjekty nemusia údaje o konečných užívateľoch výhod zapisovať). Nakoľko môže byť proces zápisu pre niekoho zdĺhavý a častokrát komplikovaný, najjednoduchším spôsobom je nechať registráciu na nás. Samozrejme druhou možnosťou, je možnosť vykonať registráciu aj svojpomocne.

Pokuta za nevykonanie zápisu konečného užívateľa výhod

Pokiaľ konečný užívateľ výhod nebude do obchodného registra zapísaný včas, Vašej spoločnosti hrozí uloženie pokuty až do výšky 3 310 EUR.

Pozor na rozdiel medzi zápisom konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (RPVS) a zápisom konečného užívateľa výhod do obchodného registra (OR)

V prípade ak ste si mysleli, že registráciou konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (napr. v súvislosti s účasťou na verejnom obstarávaní) si splníte zároveň aj povinnosť jeho zápisu do obchodného registra, tak Vás bohužiaľ musíme sklamať. Žijeme na Slovensku a tieto dva registre nie sú vzájomné prepojené, čo inými slovami znamená, že aj v prípade ak ste už vykonali registráciu konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora musíte vykonať registráciu ešte raz a nechať danú osobu zapísať aj do obchodného registra.

V prípade ak ste v tomto blogu nenašli odpovede na všetky Vaše otázky, navštívte našu sekciu FAQ, prípadne nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.