Informácie o spracúvaní osobných údajov

Účelom tejto informácie je vysvetliť ako spoločnosť: Mc. Farlow Group spol. s r. o. Žitná 1, 831 06 Bratislava IČO: 36 722 472 („Spoločnosť“) spracúva osobné údaje dotknutých osôb a aké sú ich práva podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) („nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov („zákon“).

Ako Spoločnosť získava osobné údaje

Spoločnosť získava osobné údaje nasledovnými spôsobmi:

Spoločnosť získava a spracúva osobné údaje len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom Spoločnosť kladie na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Aký je právny základ a účel spracúvania

Spoločnosť spracúva osobné údaje na základe nasledovných právnych titulov ustanovených nariadením a zákonom :

Kto sú príjemcovia osobných údajov

Spoločnosť môže poveriť spracúvaním osobných údajov tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľmi spoločnosti Spoločnosti sú napríklad osoby, ktoré pre Spoločnosť poskytujú serverové alebo IT služby pre Spoločnosť. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje pre Spoločnosť výlučne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, ktorá musí spĺňať požiadavky stanovené nariadením a zákonom o ochrane osobných údajov a Spoločnosť v takýchto prípadoch striktne dbá na ochranu osobných údajov, ktoré poskytne sprostredkovateľom. Spoločnosť neposkytuje osobné údaje mimo územia EÚ a EHP.

Zoznam sprostredkovateľov :

Aké sú práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo:

Ako môžu dotknuté osoby uplatniť svoje práva

S ohľadom na možné riziká zneužitia a zabezpečenie ochrany osobných údajov dotknutých osôb Spoločnosť stanovuje komunikačné prostriedky, ktorými možno prijať a reagovať na požiadavku dotknutej osoby vo vzťahu k osobným údajom, ktoré Spoločnosť spracúva. Spoločnosť zohľadňuje aj technické aspekty niektorých práv dotknutej osoby a prispôsobuje komunikačné prostriedky na zabezpečenie týchto práv dotknutej osoby. Spoločnosť je oprávnená v prípade pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby požiadať o dodatočné overenie jej totožnosti. Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva nasledovnými spôsobmi: